اخبار شركت

 

عطر خوش قدردانی در شرکت قالبها با زمزمه نام سردار دلها؛

15 دی 1399

عطر خوش قدردانی در شرکت قالبها با زمزمه نام سردار دلها؛

 

در سالروز شــهادت سپهبد شهيد حاج قاســم سلیمانی، ویژه برنامه یادبود ســردار دلها در شرکت قالبها برگزار شد. مدیرعامل شرکت قالبهای بزرگ صنعتی ســایپا ضمن گرامی داشــت یاد و خاطره ســردار حاج قاسم سلیمانی و تســلیت به مناسبت رحلت عالم ربانــی، آيت الله مصباح یــزدی گفــت: خدمــات و رشادتهای سردار سلیمانی در تاریخ مســلمانان و ایران اســامی کم نظیر بوده و در عصر حاضر بی نظیر است. مجیــد رمضانــی افزود:

سردار سلیمانی شهیدی است که اخلاص، غیرت، شــهادت و جهادش برای همه الگو اســت و بیــش از آنکه مــرد میدان سخن باشــد، مرد میدان عمل بود، به همین خاطر همه آحاد مردم در همه ســطوح مدیون زحمات و رشادتهای این مرد میدان هســتيم كه انشا الله بتوانیم با ســرلوحه قراردادن منش و مطالعه شــیوه زندگی آن شهيد بزرگوار، ادامه دهنده  راه و مکتب حاج قاســم بوده و از شــاگردان مکتب سلیمانی باشيم. وی تصريح كرد: از ســحرگاه روز شــنبه ۱۳ دیماه، مدیران و کارکنان اين شــرکت با برپایی  ایســتگاه صلواتــی و توزیــع نــذری میان حاضریــن، در غم از دســت دادن ســردار دلها، سوگواری كردند. رمضانی افزود: اجرای ســرود توســط جمعــی از نوجوانان  بسیجی در شرکت، محیط را عطرآگین نام این سرباز ولایت کرد که با اســتقبال چشمگیر كاركنان همراه بوده است. وی برگــزاری مســابقه با عنوان ما ســلیمانیها ویژه فرزندان كاركنان و دل گویه به سردار آسمانی ویژه كاركنان و خانواده آنان، توزیع بسته های فرهنگی براي شناخت بیشتر خانواده هــا درخصوص ابعاد شــخصیتی ســردار دلها و چندین برنامه فرهنگی دیگر را از جمله اقدامات اين شرکت در سالروز شهادت امیرسپهبد شهيد حاج قاســم سلیمانی نام برد.

 

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی