اخبار شركت

 

رشد چشمگیر شاخص های بهره وری شرکت قالبهای بزرگ صنعتی

14 مهر 1399

رشد چشمگیر شاخص های بهره وری شرکت قالبهای بزرگ صنعتی

 

بــا حضور مجیــد رمضانی مدیرعامل شــرکت قالبهای بــزرگ صنعتــی و جمعی از معاونین و مدیران این شرکت و همچنین اصغــر جبارزاده رئیس اداره توسعه بهره وری سایپا و مســئولان دبیرخانه بهره وری گروه، اولین نشست کمیتــه عالی بهــره وری در شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا برگزار شد. در این نشست، جبارزاده ضمن تشــریح طرح جهش تولید با رویکرد بهــره وری به اهداف این طرح و فازهــای پنجگانه اجرایی آن اشاره کرد و اظهار داشــت: در طرح جهش تولید در پی شناسایی ظرفیتهای بلااســتفاده در شرکتهای منتخب گروه و به کارگیری آن در افزایش تولید و دستیابی به اهداف جهش تولید هستیم و در این راســتا با شناسایی موداهــا و تحلیل مســائل و مشــکالتی که در چارچوب  اختیارات شرکتهای گروه و ستاد مرکزی است با تعریف پروژه های بهبــود و اجــرای آنها ضمن افزایش حساســیت به مقوله استفاده بهینه از منابع موجبات ارتقای شــاخص های تولید و تحقق اهداف جهــش تولید را فراهم می آوریم. به همین منظور خرسندیم که مدیرعامل شرکت  قالبهای بزرگ صنعتی علی رغم اینکه شــاخص های بهره وری این شــرکت مؤید جهش مثبت در طول یکســال گذشته بوده داوطلبانه در طرح جهش تولید با رویکرد بهره وری شرکت کرد و به مصداق بهبود را پایانی نیست، برای اعتلا و ســرآمدی شرکت قالبهای بزرگ صنعتی و گروه  ســایپا با رویکردی جهادی تلاش میکنند. گفتنی اســت در طرح جهش تولیــد با رویکــرد بهره وری، شــرکتهای پارس خــودرو، مگاموتــور، ســایپا آذیــن، سایپاپرس، مالیبل و قالبهای بزرگ صنعتی ســایپا حضور دارند که در قالب تشکیل کمیته عالی و کارگروههای تخصصی بهره وری نســبت به اجرای برنامه های عملیاتی فازهای پنجگانه میباشند. در جلســهای که در شرکت قالبهــای بــزرگ صنعتی برگزار شــد شــاخصهای بهرهوری این شرکت بررسی شد. آنچه در بررسی وضعیت شــاخص های بهره وری این شرکت مشــهود است، رشد چشمگیر شاخصها در طول یکســال گذشــته و کاهش هزینه هــا و ســودآوری در فرآیندهای اصلی شــرکت قالبهای صنعتی است.

 

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی