اخبار شركت

 

شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا دانش ‌بنیان شد

29 بهمن 1399

شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی سایپا دانش ‌بنیان شد

 

براساس اعلام کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت قالبهای بزرگ صنعتی ســایپا موفق به اخذ گواهینامه دانش بنیان شد. مجید رمضانــی، مدیرعامل شــرکت بزرگ قالبهای بزرگ صنعتی سایپا، با اعلام این خبر افزود: در ســال جهش تولید و به همت جهادگران این شرکت، افتخــاری دیگــر نصیب این مجموعه شد که گامی بلند در صنعت کشور محسوب میشود. وی تخصــص وتلاش وصف ناپذیر جوانان برومند شرکت در دریافــت ایــن گواهی را نشــانه بارز اعتماد به جوانان کشــور دانســت و تصریح کرد: اعطای گواهی شــرکت دانش بنیــان بــه مجموعه قالبهای بزرگ صنعتی سایپا، تعهدی مضاعــف در تأمین نیازهای صنعتی کشــور را بر دوش شــرکت خواهد گذاشت که به همت پرسنل زحمتکش مجموعه، چشم اندازی روشن را نمایان میسازد. رمضانی ابــراز امیدواری کرد که پس از انعقــاد تفاهمنامه همکاری با مراکز نخبه پروری همچون دانشــگاه شــریف و بهرهمنــدی از ایدههــای نوین علمی در کنــار امکانات سخت افزاری موجود در شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا و تعهد پرســنل سخت کوش آن، عبــور از تحریمهــا و ایجاد بســتری تازه جهت پیشرفت صنعــت کشــور در آیندهای نزدیک محقق خواهد شد.

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی