اخبار شركت

 

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت قالبهای صنعتی سایپا

29 بهمن 1399

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرکت قالبهای صنعتی سایپا

سایپا در داخلی سازی قطعات خودرو موفق عمل کرد.

 

معاون طــرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: گروه خودروســازی سایپا در اجرای طرح ملی بومی سازی قطعات خــودرو موفق عمل کرد و توانســت بخش زیادی از قطعات مــورد نیاز تولید را داخلی سازی کند. سعید زرندی در مراسم افتتاح خط تولید مجموعه ســازی شــرکت قالبهــای بزرگ صنعتــی ســایپا و بازدید از نمایشگاه دســتاوردهای این شرکت در زمینه داخلی سازی، افــزود: ســایپا در زمینــه کاهش هزینه هــا و واگذاری شرکتهای غیرسودده و مازاد خود اقدامات مهمی انجام داد که در آینده این خودروساز آثار مطلوبی خواهد داشت.

به گفته وی در دو ماه آذر و دی امسال، تولید خودرو در کشور 100 درصــد افزایش یافت و خودروسازان توانستند تحویل خودرو به مشــتریان را نیز 140 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دهند. زرندی با اشــاره بــه موفقیت ســایپا در زمینه بهصفر رساندن خودروهای دارای کسری قطعات، تأکید کرد: تعهدات برجای مانده از گذشــته 35 درصد کاهش یافته و ادامه این رونــد، موجب بهبود وضعیت تولید و تحویل خودرو به مشتریان خواهد شد. به گفتــه وی در حــال حاضر 630 هزارنفر به طور مستقیم و غیرمســتقیم در صنعت خودرو کشور فعالیت میکنند و ظرفیت تولید این صنعت به ساالنه 2,5 میلیون دستگاه افزایش یافته که بیانگر تأثیر باالی آن در اقتصاد و اشتغال است. وی بــا اشــاره بــه موضوع واسطهگری و سودجویی در بازار خودرو و ایجاد حاشــیه قیمت در این بازار گفت: واســطه ها با قیمت سازی کاذب از طریق برخی سایتها و تبلیغات در این زمینه، برای رشد کاذب بهای خودرو در بازار تالش میکننــد که در حال شناسایی آنان هستیم و به زودی برخوردلازم با این پدیده صورت خواهد گرفت. گفتنی است خط تولید مجموعه بدنه ســازی خودرو در شــرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا با استفاده از توان و ظرفیت داخلی و طراحی و ساخت متخصصان این شرکت به مرحله بهره برداری رسیدعلاوه  بر آن، شــرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا در ماههای اخیر توانسته دستاوردهایی را در زمینه طراحی و ساخت 100 درصــد گیربکــس توربین های بــادی نیروگاههای بــرق، بدنه ســانتریفیوژهای مــواد نفتی مربوط بــه وزارت نفت، طراحی و ســاخت 100 درصــدی ماشینهای فرز CNC ،طراحی و ســاخت فیکســچرهای کنترلی، بومی ســازی بلوک متریــال فیکســچرهای کنترلــی و صرفه جویی ارزی ســاالنه 150 هــزار دالر و تأمین و بومیســازی قطعات استاندارد قالب از داخل کشور و جلوگیری از خروج ســاالنه 132 هزار دالر از کشور محقق کند. این شرکت همچنین توانسته در تعمیر و بازســازی دستگاه CNC پنجمحور با اســتفاده از توان داخلی و صرفه جویی 150 هزار یورو، تبدیل دستگاه دیجیتایزر به دســتگاه فوم تراش CNC با صرفه اقتصادی 50 هزار دالری و دســتیابی به دانش فنی تولید قالبهای پیچیده پالستیکی با فناوری پیشرفته برای نخستین بار در کشور، موفق عمل کند.

JoomShaper

metal forming company

قالبسازی