هیات مدیره

مجید رمضانی

سمت
مدیر عامل
سال تولد
1354
سطح تحصیلات
كارشناس ارشد مدیریت اجرایی - كارشناس ارشد حقوق خصوصی
تاریخ انتصاب
1398/06/05

داود منصوری فرد

سمت
هیات مدیره
سال تولد
1352
سطح تحصیلات
کارشناس ارشد مدیریت مالی - کارشناس ارشد حسابداری
تاریخ انتصاب
1397/04/25

مدیران اجرایی

محسن نظری

سمت
مدیر بازرگانی
سال تولد
1357
سطح تحصیلات
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
تاریخ انتصاب
1398/07/02

علی ملاحیدری فرد

سمت
مدیر حوزه مدیر عامل وارتباطات
سال تولد
1360
سطح تحصیلات
لیسانس مدیریت صنعتی
تاریخ انتصاب
1398/06/01

احمد مصباحی آرام

سمت
سرپرست مدیریت IT
سال تولد
1349
سطح تحصیلات
لیسانس مهندسی مکانیک
تاریخ انتصاب
1398/03/13

بهزاد مساح

سمت
مدیر ماشین سازی
سال تولد
1351
سطح تحصیلات
لیسانس مهندسی مكانیك
تاریخ انتصاب
1395/01/01

حسین رحمتی

سمت
مدیر اداری و توسعه منابع انسانی
سال تولد
1364
سطح تحصیلات
فوق لیسانس مدیریت صنعتی
تاریخ انتصاب
1398/07/01

عبدالله جان بزرگی

سمت
مدیر تولید
سال تولد
1353
سطح تحصیلات
كارشناس ارشد صنایع
تاریخ انتصاب
1397/04/01

جمشید مهر آور

سمت
مدیر تامین
سال تولد
1353
سطح تحصیلات
فوق لیسانس مدیریت اجرایی
تاریخ انتصاب
1398/07/01

علیرضا آهنگرثابت

سمت
مدیر كیفیت
سال تولد
1355
سطح تحصیلات
لیسانس مهندسی مكانیك
تاریخ انتصاب
1395/12/15

عبدالرضا شریفیان

سمت
مدیر مالی
سال تولد
1349
سطح تحصیلات
لیسانس مدیریت بازرگانی
تاریخ انتصاب
1394/11/10

محمدرضا طاهری

سمت
مدیر مهندسی قالب و ماشین
سال تولد
1350
سطح تحصیلات
لیسانس ماشینهای كشاورزی
تاریخ انتصاب
1393/12/18

حمیدرضا سلیمانی رنجبر

سمت
مدیر نگهداری و تعمیرات
سال تولد
1355
سطح تحصیلات
لیسانس مهندسی برق
تاریخ انتصاب
1394/07/20

نقی حسن نژاد فخرآبادی

سمت
مدیر حراست
سال تولد
1353
سطح تحصیلات
فوق لیسانس مدیریت دولتی
تاریخ انتصاب
1398/03/01

علیرضا قاسمی

سمت
مدیریت ساخت قالب
سال تولد
1347
سطح تحصیلات
فوق لیسانس مكانیك صنعتی
تاریخ انتصاب
1398/03/13

عباس طهماسبی

سمت
مدیر برنامه ریزی و كنترل پروژه ها
سال تولد
1352
سطح تحصیلات
لیسانس مهندسی مكانیك
تاریخ انتصاب
1394/07/01
JoomShaper

metal forming company

قالبسازی